Logo Bui Coffee Supply

Category: Robusta

Arabica Cầu Đất Bui Cofee Supply

Robusta được trồng ở đâu

Trong lịch sử, hầu hết cà phê robusta được sản xuất trên toàn cầu đều được các công ty lớn có sản phẩm cà phê thương mại đại chúng sử dụng để pha chế cà phê hòa tan và cà phê espresso. Trong phần lớn lịch sử của mình, cà